Podręczny słownik pojęć

pomoc dla rodziców chcących pomóc dzieciom zrozumieć wybrane pojęcia

Z założenia ten słowniczek ma służyć pomocą rodzicom, których zadaniem jest katechizowanie dzieci, dlatego pewne zagadnienia przedstawiam odrobinę szerzej, aby dać rodzicom możliwość szerszej perspektywy.

Podczas katechizacji dzieci można przekaz pewnych aspektów tych zagadnień dozować, a potem rozszerzać.

 

Id Hasło  Opis 
   -------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CNOTA Stała postawa człowieka w czynieniu określonego dobra. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i duchowymi dąży do dobra; zabiega o nie i wybiera je w konkretnych działaniach. Istotą cnoty jest stałość w czynieniu określonego dobra przez człowieka, które jest dla niego "naturalne" (np. cnotę prawdomówności posiada osoba, która zawsze mówi prawdę). Cnoty powstają przez częste praktykowanie określonego dobra. Przeciwnością cnoty jest wada.
   -------------------------  -------------------------------
   GRZECH

Grzech jest brakiem posłuszeństwa Bogu. Często wynika z braku dostatecznej miłości i pokory człowieka wobec Boga. 

Grzechy ze względu na skutki dzielimy na powszednie i śmiertelne (lub pod względem odpowiedzialności na lekkie i ciężkie).

Aby grzech był śmiertelny, są konieczne jednocześnie trzy warunki: "Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą". Materię poważną uściśla Dziesięć Przykazań Bożych (zob. Wj 20 oraz Pwt 5). 

Ciężar grzechów jest większy lub mniejszy: zabójstwo jest czymś poważniejszym niż kradzież. Należy uwzględnić także pozycję osób poszkodowanych: czymś poważniejszym jest przemoc wobec rodziców aniżeli wobec kogoś obcego.

Grzech śmiertelny wymaga pełnego poznania i całkowitej zgody. Zakłada wiedzę o grzesznym charakterze czynu, o jego sprzeczności z prawem Bożym. Zakłada także zgodę na tyle dobrowolną, by stanowił on wybór osobisty.

Ignorancja zawiniona (niewiedza zawiniona zachodzi wówczas gdy osoba powina  wiedzieć, że dany czyn lub postawa jest grzechem, lecz z powodu własnego zaniedbania lub lekceważenia nie wie, np. przez lekceważenie katechizacji, przez kwestionowanie nauki Kościoła) i zatwardziałość serca nie pomniejszają, lecz zwiększają dobrowolny charakter grzechu.

Ignorancja niedobrowolna (niewiedza niezawiniona) może zmniejszyć winę, a nawet uwolnić od ciężkiej winy. Nikt jednak nie powinien lekceważyć zasad prawa moralnego, które są wypisane w sumieniu każdego człowieka. Impulsy wrażliwości, uczucia mogą również zmniejszyć dobrowolny i wolny charakter winy, podobnie jak naciski zewnętrzne czy zaburzenia patologiczne. Grzech popełniony ze złości, w wyniku świadomego wyboru zła jest najcięższy.

Grzech śmiertelny (...) pociąga za sobą utratę miłości i pozbawienie łaski uświęcającej, to znaczy stanu łaski. Jeśli nie zostanie wynagrodzony przez żal i Boże przebaczenie, powoduje wykluczenie z Królestwa Chrystusa i wieczną śmierć w piekle (...)

Grzech powszedni jest popełniony wtedy, gdy w materii lekkiej nie przestrzega się normy prawa moralnego lub gdy nie przestrzega się prawa moralnego w materii ciężkiej, lecz bez pełnego poznania czy całkowitej zgody.

Grzech powszedni osłabia miłość; jest przejawem nieuporządkowanego przywiązania do dóbr stworzonych; uniemożliwia postęp duszy w zdobywaniu cnót i praktykowaniu dobra moralnego; zasługuje na kary doczesne. Grzech powszedni świadomy i pozostawiony bez skruchy usposabia nas stopniowo do popełnienia grzechu śmiertelnego. Grzech powszedni nie zrywa przymierza z Bogiem. Może być naprawiony po ludzku z pomocą łaski Bożej. "Nie pozbawia łaski uświęcającej, przyjaźni z Bogiem, miłości ani, w konsekwencji, szczęścia wiecznego".

(zob. KKK 1846-1876)

   -------------------------  -------------------------------
   ŁASKA BOŻA

Łaska jest darem, jest pomocą, jakiej udziela nam Bóg, byśmy odpowiedzieli na nasze powołanie i stali się Jego przybranymi synami. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Najczęściej mówimy o łaskach uświęcających (np. sakramenty) oraz łaskach uczynkowych (natchnienia do czynienia dobra).

   -------------------------  -------------------------------
   SIGLA BIBLIJNE Skrótowy sposób zapisywania fragmentów biblijnych, np. Mt 3,13-17 (tzn. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 3, wersety od 13 do 17). Wykaz skrótów ksiąg znajduje się często na początku wielu wydań Pisma Świętego, można znaleźć go też na stronie biblia.pl (na dole strony w zakładce wykaz skrótów). Liczba przed przecinkiem oznacza rozdział, po przecinku wersety. Myślnik oznacza "do", zaś kropka "oraz". Czasami przy wersecie spotykamy literę "n", która oznacza, że chodzi o wskazany werset wraz z następnym.
   -------------------------  -------------------------------
   WADA Stała postawa człowieka w czynieniu określonego zła. Istotą wady jest stałość w czynieniu tego zła. Takiej osobie bardzo trudno panować nad popełnianym złem, np. przeklinaniem. Przypomina osobę w nałogu (np. wadę przeklinania posiada osoba, która często przeklina). Wady powstają przez lekceważenie pojedynczych złych postaw, grzechów i stają się nawykiem. Przeciwnością wady jest cnota.
   -------------------------  -------------------------------
   WIARA

Wiara jest cnotą (a zatem domaga się stałości - zob. cnota) dzięki której wierzymy nie tylko w istnienie Boga, ale przede wszystkim wierzymy Bogu, czyli wierzymy w to wszystko co On powiedział i objawił, a co Kościół święty podaje nam do wierzenia. Uczeń Chrystusa powinien nie tylko zachowywać wiarę i żyć nią, ale także wyznawać ją, odważnie świadczyć o niej i szerzyć ją. Wiara powinna być poparta uczynkami - inaczej jest martwa sama w sobie (Jk 2, 17).

Niektórzy próbują sprowadzić wiarę tylko do wymiaru przyjmowania istnienia Boga. Nie jest to jednak wiara w rozumieniu biblijnym.  Należy pamiętać o słowach z Listu św. Jakuba (Jk 2, 19): Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

   -------------------------  -------------------------------
     
   -------------------------  -------------------------------
     
   -------------------------  -------------------------------
     
   -------------------------  -------------------------------
     

Zdjęcia

Misterium Męki Pańskiej 2024

Relikwie św. Wojciecha 2024

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
240 0.098149061203003